Jules Sermonstraat 17
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02/377.18.90
info@stantonius.be

Woon- en zorgcentrum Sint-Antonius v.z.w

Kwalitatief hoogstaande zorgverlening en

 een aangename leefomgeving op ieders maat

Verblijf

Residentieel verblijf, dag-verzorgingscentrum, kortverblijf en assistentiewoningen.

Verzorging

Uw zorg is onze opdracht. Zowel zorgafhankelijke ouderen als dementerenden.

Sfeervol

We besteden extra aandacht aan een sfeervol woon- en leefklimaat.

Activiteiten

Uitgebreid gamma aan activteiten door ergotherapeuten en animatieteam.

Over WZC Sint-Antonius

about-01

Zowel ouderen met een zekere mate van zelfstandigheid als volledig zorgafhankelijke personen kunnen gebruik maken onze dienstverlening. Een specifieke afdeling voor dementerenden (Dienst Bijzondere Aandacht) zorgt ook voor de opvang, begeleiding en huisvesting van deze kwetsbare bewonersgroep.

We vinden het niet alleen belangrijk dat de resident zich thuis voelt in de nieuwe woonomgeving, maar zijn ook overtuigd van de noodzaak tot begeleiding en opvang van de familieleden van onze bewoners.

about-02

We besteden extra aandacht aan een sfeervol woon- en leefklimaat, er is een ruim activiteitenaanbod waaraan iedereen vrijblijvend kan deelnemen en we proberen ook de resident maximaal in contact het houden met zijn leefwereld van voor zijn verblijf in onze instelling.

De stap zetten naar een woon– en zorgcentrum is niet van zelfsprekend. Daarom willen we zowel de toekomstige bewoners als hun familieleden vooraf maximaal informeren over onze aanpak en mogelijkheden.


Niet alles is zichtbaar op de web-site, maar toch proberen we je een eerste beeld te schetsen dat we graag vervolledigen met een persoonlijk onderhoud en bezoek aan onze instelling.

Historiek

1859 - 1865

1859: Sint-Pieters-Leeuw telt ca. 4000 inwoners Pastoor Rombouts verzamelde bij de bevolking voldoende fondsen en bouwt een klooster. Hij gaat op zoek naar religieuzen bij bestaande congregaties.
Twee voormalige religieuzen van de zusters van Champion nemen hun intrek in het nieuwe klooster en zullen bijna onmiddellijk met onderwijs beginnen.

1862: Het aartsbisdom erkent de nieuwe congregatie in Sint-Pieters-Leeuw nadat E.H. Rombouts de eigendom overdraagt aan de overste van de congregatie. In de toenmalige statuten is reeds sprake van “ziekendienst” en onderwijs

1865: 12 religieuzen wonen in het klooster en staan in voor de 188 kinderen die “recht hadden op kosteloos onderwijs”

1866 - 1891

1866: Cholera teistert de streek. De zusters bewijzen hun diensten bij het verzorgen van de zieken. Vanaf dan blijven ze actief in de “ziekendienst”

1887: De gemeenteraad neemt de beslissing een ha grond aan te kopen om er een “Hospice” te bouwen. De bouw start in 1871 en de congregatie engageert zich om 20 jaar lang voor verzorgend personeel te zorgen.

1874: Een 30-tal “ouderen” krijgen toegewijde zorg het nieuwe hospice.

1891: De zusters verlenen dienst in het hospice maar ook “aan huis bij ouderen van dagen”

1895 - 1910

1895: Er wordt een nieuw gebouw opgetrokken tussen de twee bestaande vleugels van het klooster die dienst zal doen als refter en keuken. Tegelijkertijd wordt een stal, schuur en serre in de tuin gebouwd.

1898: Er worden 2 bijkomende klassen en een nieuwe kapel gebouwd.

1910: Achteraan de kapel wordt een nieuwe vleugel voor de school gebouwd: Een refter voor de scholieren, keuken, kelder en slaapzalen.

1914 - 1932

1914: WO I breekt uit, op 24/08 bereikt de vijand Sint-Pieters-Leeuw. Op 10/09 belt een Duitse officier aan, maar stelt vast dat er te weinig plaats beschikbaar is en laat het klooster onaangeroerd. De oorlogsjaren en bijhorende ontbering eisen ook in de congregatie hun slachtoffers. In 1917 en 1918 verliest de congregatie op 10 maanden 6 zusters, waarvan 3 jonger dan 30 jaar zijn

1918: Op 2 oktober worden Duitse troepen ingekwartierd in het klooster. De refter werd omgebouwd tot een casino! Op 01/11/1918 worden 250 burgerlijk gevangenen ondergebracht in het klooster. Op 08/11 komt het bericht dat de wapenstilstand dra afgekondigd zal worden.

1932: De congregatie bouwt een “rusthuis” waar “welstaande mensen” hun oude dag kwamen doorbrengen. Er waren snel 10 “residenten” Heel die periode leverde de congregatie personeel voor het Hospice, zonder de afgesproken vergoeding van de gemeente te ontvangen.

1938 - 1982

1938: Tijdens de bouwwerken stort een muur en, gelukkig raakte niemand gewond.

1940: De bouwwerken gaan door en er wordt een nieuwe grote kapel gebouwd.

1982: Een wordt een v.z.w. opgericht die de uitbating van het rusthuis op zich zal nemen. De zusters blijven zetelen in de Raad van bestuur van de “v.z.w Rusthuis- en Verzorgingsinstelling Sint Antonius” Het bestaande gebouw wordt geherconditioneerd. Het Vernieuwde rusthuis herbergt 104 residenten.

1990 - 2008

1990: Er komt een bijkomende uitbreiding van 15 bedden voor dementerenden zodat de instelling 119 bedden beschikt. Deze laatste uitbreiding zal later de dienst bijzondere aandacht worden waar na reconversie van het totale rusthuis 23 residenten kunnen verblijven

1999: Er wordt er erkenning voor een centrum van Kortverblijf met 5 bedden aan de instelling verleend. De totale capaciteit wordt 124 bedden.

2000: Het idee om een nieuw rusthuis te bouwen krijgt vorm. Er wordt een zorgstrategisch plan opgemaakt, een architectuurwedstrijd uitgeschreven en en het subsidieringsdossier wordt bij de Vlaamse overheid ingediend.

2007: De toezegging van de financiering door VIPA kondigt de start van de werken aan.

2009: April – de bouwwerken gaan van start. Op 4 jaar wordt de hele campus vernieuwd

2009 - 2016

In april 2009 starten de bouwwerken aan het nieuwe WZC.

De werken worden in 3 fasen uitgevoerd waarbij het WZC steeds in volledige exploitatie blijft.

Na 6 jaar wordt het bouwproject afgerond.

De officiële inhuldiging vindt plaats op 7 mei 2015

Opdrachtverklaring

Het Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius wil een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden, aangepast aan de specifieke behoefte van de aanvrager, en dit in een zo multifunctioneel mogelijke woon- en zorgcentrum.
De Christelijke levensvisie en waarden, alsook het respect voor ieder individu, staan hierbij centraal, met aanvaarding van de ideologische vrijheid van ieder.
Het Woon- en Zorgcentrum staat open voor alle bejaarden. De exploitatie dient te verlopen binnen een economisch haalbaar kader, zowel voor de instelling als voor de gebruiker. Het rusthuisgedeelte van het WZC richt zich voornamelijk tot zwaar hulp– en zorgbehoevenden.

Aanbod

In ons WZC kan u terecht voor
wzc

Residentieel verblijf ROB - RVT

Het WZC beschikt over 85 RVT en 34 rusthuisbedden.

85% van de residenten is zwaar-zorgenbehoevend

dvc

Dag-Verzorgingscentrum

Voor iedereen ouder dan 65 jaar die nood heeft aan toezicht of begeleiding. Ook dementerende senioren zijn welkom!
kortverblijf

Centrum voor kortverblijf

Tijdelijk verblijf met een minimumduur van 7 opeenvolgende dagen en maximum 60 dagen aaneensluitend.
serviceflats

Serviceflats

In een serviceflat kan u volledig zelfstandig wonen. Een aantal diensten worden kunnen vanuit het WZC aangeboden worden, u kan echter ook alles zelf organiseren. Permanente oproepassistentie, 24u./24u. , is gegarandeerd door het WZC.
0
BEWONERS
0
SERVICEFLATS
0
START VAN HET RUSTHUIS
0
PERSONEELSLEDEN

“ Je mag je hier welkom weten. Menselijkheid en menswaardigheid is hier een zorg. Dat je je ook hier gezien en gewaardeerd mag weten.”

M. VAN DEN BERG

Diensten

Diensten en verantwoordelijkheden

In ons volledig nieuw en comfortabel ingericht gebouw beschikken we over vier woon-en zorgafdelingen waaronder een afdeling voor dementerende bewoners. Elke afdeling beschikt over twee huishoudelijk ingerichte leefruimten en twee grote badkamers.

Kwaliteit in zorg en wonen nastreven is ons doel. Hiervoor beschikken we over gekwalificeerd en uiterst gemotiveerd personeel die dag en nacht aanwezig is om onze residenten bij te staan.

Onze multidisciplinaire teams zijn samengesteld uit verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, animators, logistieke medewerkers, een logopedist en een dietiste.

Samen met u plannen wij welke zorg en begeleiding u vandaag en in de toekomst nodig hebt of zelf wenst. Uw inspraak en ook die van je naaste familie en je huisarts zijn hierin van groot belang.

Het volledige zorggebeuren wordt interdisciplinair gecoördineerd door de verantwoordelijke bewonerszorg

Ergotherapeuten en animatoren hebben eigen, specifieke opdrachten die uiteindelijk  een gemeenschappelijk doel beogen.

Onze animatoren hebben als opdracht te zorgen voor:

 • een goed woon- en leefklimaat in het WZC
 • het stimuleren van activiteiten die residenten  nog kunnen.
 • het eventueel aanleren van nieuwe activiteiten.
 • het organiseren en begeleiden van interne en externe activiteiten

De ergotherapeuten zijn paramedici die net als de kinesisten de revalidatie en zelfstandigheid van een resident trachten te  bevorderen of te bewaren.

Zij ondersteunen en helpen residenten om de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)te onderhouden of eventueel opnieuw aan te leren.

Samen zorgen ze ervoor dat onze residenten maximaal gestimuleerd worden om  het dagelijkse leven  in het WZC zo gevarieerd mogelijk te beleven en nieuwe dingen kunnen  ontdekken, dit alles vertrekkend vanuit de individuele leefwereld en de interesses van de bewoner.

De verantwoordelijke van dit team staat ook in voor de coördinatie en organisatie van de vrijwilligerswerking in het WZC.

Kinesitherapie is een belangrijke schakel binnen de verzorging van de residenten van onze WZC, dit zowel op preventief, curatief als  palliatief vlak.

Ons dynamisch team bestaat uit 5 kinesisten in halftiids dienstverband.

Ons doel is een individueel aangepaste en kwalitatief hoogstaande therapie te bieden aan elke resident. Hierbij streven we naar een maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Indien activeren of revalideren niet meer mogelijk is, staat comfortzorg op het voorplan.De behandelingen gebeuren geïndividualiseerd op voorschrift van uw behandelende arts.

Elke woensdag is er een groepsgymnastiek dat toegankelijk is voor iedereen.

Ons moto luidt:  “Elke stap telt”…

Wij streven ernaar om een voeding op maat aan te bieden.  Rekening houdend met de persoonlijke wens of de nood van de gebruikers.  Zoals een aangepast voedingsaanbod voor mensen met een specifiek dieet, kauw- en/of slikproblemen  enz …

In ons WZC worden de maaltijden huisbereid volgens de regelgeving van het FAVV.

Het keukenteam draagt zorg voor een lekkere, evenwichtige, gevarieerde en verantwoorde voeding voor alle gebruikers van ons WZC.  De diëtiste, verantwoordelijke van de keuken, heeft als taak de gezondheid van de residenten te bevorderen, te behouden of te helpen herstellen in samenspraak met het zorgteam.

Genieten van een evenwichtige maaltijd is voor ouderen een belangrijk aspect van hun algemeen welzijn!!

Een woonzorgcentrum straalt enkel gezelligheid uit als het ook goed onderhouden wordt. Het onderhoudsteam staat dagelijks klaar voor het poetsen van zowel de individuele bewonerskamers, als de gemeenschappelijke ruimten zoals livings, sanitair, badkamers, gangen, cafetaria.Een proper en aangenaam leefklimaat is hun eerste zorg.

Alle medewerksters hebben een specifieke opleiding genoten.  Zij hebben hierbij niet alleen geleerd goed te poetsen, maar we verwachten van hen ook aandacht te hebben voor de residenten en respect te hebben voor hun persoonlijke bezittingen.

Zij doen hun werk met zo weinig mogelijk hinder voor de bewoner en met een vast werkschema.

Ons administratief team staat in voor een vlotte en correcte opvolging en facturatie van verleende diensten en eventuele extra-kosten.

Je kan er ook terecht met aanvragen voor extra dienstverlening zoals kapper en pedicure.

Je kan er op weekdagen van 8u. tot 17u. (op vrijdag tot 16u.) doorlopend terecht met al uw practische vragen.

Een opname in een woon- en zorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de resident als voor zijn naaste familie. De sociale dienst begeleidt jullie graag van bij het eerste gesprek ( intake) en inschrijving naar een opname.  Hun taak stopt echter niet na de opname. Eens gesetteld in het rusthuis komen ze regelmatig langs om te zien of alles naar wens verloopt. We vervullen in samenspraak met de bewoner en diens familie een aantal administratieve taken( adreswijziging, aanvragen Vlaamse zorgverzekering, THAB- aanvraag,…).

Voor praktische zaken kan je ook bij de sociale dienst terecht.

Ook op momenten dat het met onze bewoner minder goed gaat, staan we hem/haar en de familie bij.

Naast het rusthuis hebben we ook 25 serviceflats, een dagverzorgingscentrum voor 15 personen en 5 kortverblijfkamers ter beschikking. Inschrijvingen daarvoor behoren ook tot het takenpakket van de sociale dienst.

We proberen jullie te informeren, adviseren, ondersteunen en te begeleiden. We gaan samen op zoek naar mogelijke antwoorden op je vragen.

Je kan ons bereiken via E-mail: S.Dienst@stantonius.be  of telefonisch 02/334 80 78

Prijzen

Onderstaande dagprijzen zijn van toepassing

DagVerzorgingsCentrum

€28,44 Per dag

Permanent toezicht

Geïndividualiseerde zorgverlening

Middagmaal

Koffie bij aankomst en in de namiddag

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Toezicht op en/of toediening van medicatie

Mogelijkheid tot rusten in een rustkamer

Assistentiewoningen

€36.99 Per dag

Gebruik van de flat

Brandverzekering

Onderhoud van de gemeenschappelijke delen en lift

Verwarming, water en elektriciteit

Centrum voor kortverblijf

€69.69 Per dag

Verzorging

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Maaltijd & drank

Verband- en wondzorgmateriaal

Incontinentiemateriaal

Verblijfskosten voor de kamer

Woon- en zorgcentrum

€69.69 Per dag

Verzorging

Kiné

Activiteiten van animatoren en ergotherapeuten

Maaltijd & drank

Verband- en wondzorgmateriaal

Incontinentiemateriaal

Zeep, shampoo en tandpasta

Galerij

enkele beelden van ons WZC

Contacteer ons

Nog vragen? Contacteer ons gerust!
We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

02/377.18.90

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp (verplicht)

  Bericht

  1600 Sint-Pieters-Leeuw

  Jules Sermonstraat 17

  Tel: 02 377 18 90

  Fax: 02 377 17 45

  Email: info@stantonius.be